КАКВО Е ВРОДЕН СИФИЛИС?

Сифилисът е една от предаваните по полов път инфекции, които могат да бъдат предадени от бременната майка на плода. Колкото по-свежа е инфекцията, толкова по-голям е риска от пренасянето й на плода. Клинично проявеното заболяване също се пренася с по-голяма вероятност на детето в сравнение с латентните форми.

Заразяването на плода става чрез инфектиране на плацентата след четвъртия лунарен месец. При вроодения сифилис не се наблюдава първичен стадий на болестта. Клиничните прояви съответстват на тези при придобития сифилис, но има и патогномонични за вродената инфекция прояви.


КАК ПРОТИЧА ВРОДЕНИЯТ СИФИЛИС?

В зависимост от възрастта на детето, при проява на клиничните промени, вроденият сифилис се дели на ранен и късен.

Ранният вроден сифилис се развива до 2-годишна възраст и се дели на сифилис на плода, сифилис на кърмачето и сифилис на ранната детска възраст.

Сифилис на плода

Сифилис на плода се наблюдава при инфектирането му в ранните срокове на бременността, през 4-5 месец. В резултат на спирохетния сепсис настъпват сериозни, несъвместими с живота органни увреди и се ражда мъртъв плод към 6-7 лунарен месец.

Сифилис на кърмачето

Сифилисът на кърмачето се проявява най-често в първите 2-3 месеца след раждането. Проявите са два типа – от страна на кожата и лигавиците и от страна на вътрешните органи. Кожно-лигавичните промени са представени от булозни лезии по длани и ходила - Pemhygus syphiliticus.

Плоски кожни инфилтрати се локализират около устните, по седалището, дланите и ходилата, където кожата е задебелена, червена и лъскава, като намазана с лак. При сучене, инфилтратите около устата се напукват и остават характерните бразди на Robinson-Fournier.

Сифилитичен ринит (Coryza syphilitica) се дължи на възпаление в носа и отделяне на гнойно-хеморагичен ексудат. Ноктите са дистрофични – сифилистична паронихия. Остеохондритът на дългите кости води до развитието на псевдопарализа на Parrot. Проявите от страна на вътрешните органи са хепато-спленомегалия, тежка анемия и увредено общо състояние. Серологичните реакции при сифилис на кърмачето са силно позитивни.

Сифилис на ранната детска възраст

Сифилисът на ранната детска възраст се проявява между първата и четвъртата година от развитието на детето. Кожните промени отговарят по морфология на тези, характерни за вторичния рецидивен сифилис, като в гънките се наблюдават хипертрофирали папули по типа на Condilomata lata, затова този период се нарича кондиломатозен период.

Промените по дългите кости са под формата на периостит, който се открива рентгенологично. От вътрешните органи се засягат черния дроб, слезката, тестисите и очите. В тази фаза също е възможно засягането на ЦНС с изключително многообразие на клиничните прояви. Серологични тестове при деца със сифилис на ранната детска възраст са силно позитивни.

Разгърната клинична проява на ранен вроден сифилис днес се среща изключително рядко. Обикновено диагнозата се поставя въз основа само на серологичните находки. Клинично проявените случаи са олигосимптомни, но най-често заболяването протича латентно.

Късен вроден сифилис

Късният вроден сифилис се проявява след 4-та година от раждането, най-често около пубертета. Характерно за него са оскъдните кожни прояви, които наподобяват характерните за третичния придобит сифилис промени.

Едновременно с тях се наблюдават и т.нар. стигмати – промени, които са патогномонични за вродения сифилис и са резултат от преминали сифилитични поражения.

Зъбните промени са една от находките, които подсказват съществуването на късен вроден сифилис – развиват се т.нар. Хътчинсънови зъби - горните резци са с бъчвовидна форма и полулунна изрезка на свободния им край, туберкул на Carabelli (наличие на допълнителен туберкул на кътниците) и зъби на Moser (липса на туберкул на първите постоянни долни кътници).

Очите са засегнати от паренхиматозен кератит, който първоначално е едностранен, а впоследствие засяга и двете очи и в крайна сметка води до прогресивна слепота. Съчетанието на Хътчинсовнови зъби с паренхиматозен кератит и глухота е известно като триада на Hutchinson.

Засягането на костите води до формиране на стигмати – саблевидни тибии, седловиден нос, квадратна глава, и др. При тази форма на вроден сифилис вътрешните органи се засягат рядко, за разлика от ЦНС.

Наблюдават се главоболие, умствена изостаналост, моторни и функционални нарушения, в резултат на засягането на различни мозъчни полета. Наблюдават се и ювенилни форми на прогресивна парализа и табес.


КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА ВРОДЕНИЯТ СИФИЛИС?

Извършва се клиничен преглед на детето.

Изследват се класическите серологични реакции и количествено се определя титъра на антитела. Извършва се IgM FTA-Abs.

Изследва се ликвор за възпалителни клетки, белтък, серологични реакции.

Извършва се рентгенография на дълги кости.


КАК СЕ ЛЕКУВА ВРОДЕН СИФИЛИС?

Penicillin G 150 000 U/kg, дневно, за 14 дни, разделен на 3 приема при деца до 1 месец, 4 до една година и на 6 приема при по-големи деца.